Kurumsal Kimlik Tasarımının Markaya Etkisi

Firmalar globalleşmenin yanı sıra pazar kaygısı, imaj yaratma düşüncesi ile kurumsal kimliklerinin tanıtımı konusunda çeşitli araçlardan yararlanır. Kurumsal kimliğin firma ile müşteri arasında bir köprü vazifesi görmesi kaçınılmaz bir olgudur.

Kurumsal kimlik firmanın içinde yer aldığı sektörde sahip olduğu gücü yansıtan önemli bir unsur olurken zihnin görsel verilerle olan iletişimine bağlı olarak kurumsal kimlik yaratılırken çeşitli unsurların kullanılması gerekir.

Markanın en önemli hedeflerinden biri tüketicinin zihninde yer etmektir. Bu sayede uzun yıllar boyunca marka bağlılığı oluşturulabilir. Firmaların rekabet ortamı içinde farklılık yaratması kurumsal kimliğinin öne çıkmasına bağlıdır.

Kurumsal Kimlik Nedir?

Bir nesneyi belirlemeye yarayan unsur kimliktir. Türleri arasında nesneyi öne çıkaran onu diğerlerinden ayıran kimliğidir. Bir kurum için kimlik nedir? Sorusunun yanıtlanması gerektiğinde kurumun kendisini temsil etme biçiminden söz edilmelidir.

Kurumsal kimlik süreci olarak ifade edilecek durum ise kurumun kendisini temsil ederken nasıl algılanmak istediği yönündeki aktivitelerin bütünüdür denebilir. Kurumsal kimlik görsel ögelerle dışa yansıtılır. Amblem, logo, kartvizit ve benzer unsurlar kullanılarak firma için bir kimlik oluşturulur. Kurum olmak kurumsal kimliğe sahip olmak için gerekli olan bir ön koşuldur.

Kurumsal Kimlik Ne İşe Yarar?

Kurumsal kimlik çalışanları olumlu yönde motive eden bir güçtür. Çalışanın çalıştığı kurumun amacını, hedef ve beklentilerini doğru anlaması kendisinde bir aidiyet duygusu oluşmasında etkendir. Bu sayede çalışanda destek ve bağlılık duygusu yaratılabilir.

Çalışan motivasyonunu etkileme gücüne sahip olan kurumsal kimlik, müşteriler üzerinde de marka bilinirliği sağlama gücüne sahiptir. Kurumsal kimliği olan bir firma ile müşterileri arasında bağ oluşur. Bu bağ kalıcı olurken aidiyet duygusu yaratması açısından da önem taşır.

Bir kurumun kim olduğu onun kurumsal kimliğinden net olarak anlaşılabilir. Kurumsal kimliği belirleyen unsurlar yalnızca görsel ögelerden ibaret olmaz. Kurumun davranış biçimi, kurum felsefesi, iletişim yöntem ve tekniklerine yaklaşımı, kurumsal dizaynı ayrı ayrı kurumsal kimliği belirleyici unsurlar olarak karşımıza çıkar.

Bunun yanı sıra görsel unsurlar insan zihninde firma ile bağ kurmaya yarar. Kurumsal kimlik oluşturulurken logo, amblem ve diğer ögelerle görsel bir imaj yaratılır. Firmaya marka değeri kazandırmak için kurumsal kimliğin oturmuş olması zorunludur.

Kurumsal Kimlik ve Marka Değeri

Günümüzde ürün ve hizmet pazarlaması yeni yöntem ve teknikler kullanılarak yapılmaktadır. Dijital Teknoloji Çağı ile yaşanan değişim ve dönüşümlerden ticari faaliyetler de nasibini almış durumdadır. Firmaların müşterileri olan iletişim yöntemleri dijital kanallar kullanılarak devam ederken fiziksel ortamlar üzerinden de ürün ve hizmet pazarlaması yapılmaya devam etmektedir.

Değişen ticari uygulamalara bağlı olarak firmalar küresel ortamda rekabet etmek zorundadır. Web sitelerinin varlığı işletmeyi bu platforma taşınmaya zorlamakta ve doğal olarak da yeni yöntemlerin ticari faaliyetlere entegre edilmesi gerekmektedir.

Yoğun bir rekabet ortamına maruz kalan işletmeler marka değerine sahip olmak zorundadır. Kurumsal kimliğe sahip olması gereken firmalar bu sayede müşterileri ile ilişkilerinde aidiyet duygusuna dayalı bir bağ oluşturabilmektedir.

Ürün ve hizmetlerin dünya geneline pazarlanabilmesi firmanın geniş bir kesime kendisini anlatabilmesi ile mümkün olurken yeni kanalların doğru şekilde kullanılması gerekmektedir. Günümüzde üründen ziyade markanın daha önemli hale geldiği bilinen bir gerçektir.

Kurumun markalaşmak sureti ile farkı yakalaması rakipleri arasında öne çıkmasını kolaylaştırmaktadır. Marka olmak fark yaratmaktır kavramının gün geçtikçe önemini kaybetmesine bağlı olarak firmaların akılda kalmayı sağlaması için kurumsal kimliğini oluşturması zorunlu hale gelmektedir.

Tutarlı bir kurumsal kimliğe sahip olan işletmelerin kültürü ile de bu kimliği desteklemesi zaruridir. Kurum ve marka kimliği uzun vadeli ve özverili çalışmalarla elde edilebilir. Görsel kimlik kurumsal kimlik oluşturmada önemli unsurlardan yalnızca biridir. Kurumsal kimlik bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gereken firma değerleri arasında önemli bir yerdedir.

Kurumsal Kimlik Tasarımı

Geçmişten bugüne uzanan ticari yolculuğunda bazı firmalar unutulmadan sürekli akılda yer eder. Bu firmaların görsel tanıtım unsurlarından marka değerine kadar pek çok unsur hemen hatırlanma özelliğine sahip olduğundan yerleşmiş bir kurumsal kimlik imajından söz edilebilir.

  • Firmanın marka değeri kazanabilmesi ve uzun yıllar sektörde ilk akla gelen isimler arasında yer alması güçlü bir kurumsal kimlik tasarımı sayesinde olur. Kurumsal kimliğin güçlü olması günümüzde yalnızca deneyimle sınırlı değildir.
  • Değişen ve dönüşen ticari faaliyetler firmaların kurumsal kimliğinin oluşturulmasında farklı değişkenlerin de kullanılmasını gerekli kılar. Geniş bir tüketici kitlesine kısa sürede ulaşmak için günümüzde dijital ortamların etkili ve verimli kullanılması gerekir. Yeni markaların ticari faaliyetlerde yer alması hedef kitleleri ile iletişimlerinin güçlü olmasını gerektirmektedir.
  • Yeni markalar için olduğu kadar geçmişten bugüne süreklilik arz eden markalar için de yoğun rekabet ortamlarında varlık göstermenin yolu kurumsal kimliğe sahip olmaktan geçer. Firmaların hedeflerini, yaptıkları işi, işlerinde başarılı olduğunu, beklentilerini anlatması gerekirken bu konuda müşterilerini bilgilendirmesi icap eder.
  • Müşterileri ile arasında ortak bir dil geliştirmesi gereken firmaların çalışanları ile olan bağının gücü de kurumsal kimliği ile desteklenmelidir. Firma marka algısını kurumsal kimliği ile oluşturabilir ve bunu sürdürebilir.
  • Firmanın en önemli görsel unsurlarından biri logosudur. Müşterilerinin zihninde sürekli kalmak isteyen firmanın akılda kalıcı bir logoya sahip olması kurumsal kimliği açısından gereklidir. Firma müşterilerine kendisini tanıtırken vizyon, misyon gibi değerlerini de eksiksiz ve tam olarak yansıtabilmelidir.
  • Çalışanları ve müşterileri ile ortak bir dil geliştirebilen firmalar yoğun rekabet ortamı içinde kurumsal kimliği ile bir adım öne çıkar. Bütüncül bir kurumsal kimlik yaklaşımı firmanın fark edilmesinde etkendir. İşletmenin saygınlığı, bilinirliği kurumsal kimliği sayesinde artar.

Prestij kazanmak isteyen bir firma için kurumsal kimlik hayati önem taşır. Firmanın değerleri ve pazarlama taktiği kurumsal kimliği ile yansıtılabilir. Tüm sektörlerde geçerli olan ve firmaların varlıklarını sürdürme konusunda en önemli unsurlar arasında yer alan kurumsal kimlik firmayı rakiplerinin içinde ayrıcalıklı bir konuma taşır. Bu sebeple de kurumsal kimliğin tasarım sürecinde bütün unsurların bir arada değerlendirilmesi gerekir.

Kurumsal Kimlik Tasarımında Kreatif Çözümler

Yetkin, deneyimli ve profesyonel ekibimizin estetik kaygılar ve yenilikçi yaklaşımlarla kurum kimliğinize özgü kurumsal kimlik tasarımları için iletişim sekmemiz üzerinden tarafımızla irtibat kurabilir; eşsiz bir deneyiminin kapılarını ardına kadar açabilirsiniz.

Antalya web tasarım firması Pixelans olarak kurumsal kimliğinizi yansıtacak dijital çözümler için bizlere ulaşabilirsiniz.